بایگانی | صفات خداوند RSS feed for this section

شرح اسماء الله الحسنی(فتاح)

13 آگوست
اسم فتاح از كلمه فتح گشودن و فتاح يعني بسيار گشاينده كه اين هم دو بعدي است و در ارتباط با بر خورد اهل حق و اهل باطل . مي بينيم كه در آغاز وقتي كه دعوتي شروع مي شود حركتي به سوي خداوند شروع مي شود در يك جامعه جانبي اهل دعوت حق گرفتار هستند و به حسب ظاهر از جهت مادي تقريباً زير دست هستند و مورد ستم و ظلم واقع مي شوند و مسيطره اهل باطل هستند بعد از اين كه حركت مراحل معيني از راه خود را طي كرد وقت امري مي رسد پس از فتح نصرت هست كه بايد بر اساس اسم ناصر هم براي خداوند به كار برده شوند كه در قرآن افعالش به كار رفته و اسم هم در سوره طارق به صورت غير مستقيم به كار رفته كه مي فرمايد «وما له من قوه ولا ناصر» يعني براي خداوند به كار نرفته اما در ارتباط با گرفتار بودن (درست اوست) ودر جاي ديگر مي فرمايد: «ومن ينصر من الله» اينجا هم اسم ناصر به كار رفته است با اين ملاحظات … در يك مرحله نصر مي شود يعني اهل حق كه گرفتار آزار و اذيت اهل باطل هستند و ظاهراً مغلوب اهل باطل هستند همانطور كه پيامبر خدا نوح (ع): «رب اني مغلوب فانتصر» در اين موقع ناصر هست كه به داد مؤمنين مي رسد و عمل نصر و عبارت از اين هست كه از چنگ كافرين مومنين را بيرون بياورند نصر قبل عون نيست (عون مطلق است براي هر گونه كمك كردن).
اما نصر اين است كه كسي گرفتار بلايي است از آن بلا بيرون بيرون كشيده شود آن مي‌شود نصر از آن فشارها و ظلم و ستم ها بيرون كشيده شود اين عمل مي شود نصر بعد از اينكه نصر صورت گرفت و در نتيجه اين گروه با آن گروه ديگر تقريبا هم سطح شوند يعني اين هم عرض وجود كرد و مطرح شد آن موقع مشخص است كه درگيري ها و گاهي پيروزي براي اين وگاهي براي آن و اين مسائل مطرح هست چون اگر اين گروه يك مقدار بالا آمده و مطرح شده آن يكي هنوز پا بر جاست و از بين نرفته و بر خوردها و تخاصمات ادامه دارد وقتي كه باز مراحل مهم ديگري طي شد و زمينه امر بعدي فراهم شد آن موقع عمل فتح است كه صورت مي‌گيرد و خداوند با اسم فتاح است كه حاضر مي شود و در آن صحنه كه فتح اين است كه اين درگيري ها خاتمه بهش داده شود گشايشي در بين ايجاد شود و چون تا گروه مقابل وجود داشته باشد اين درگيري ادامه دارد فتح مستلزم از بين بردن گروه ديگر است اين هم معني فتح و خداوند فتاح است چون گره ها بسيارند و در طول تاريخ براي هر دعوتي گرهي يا گره‌هايي هستند و بعد همه اينها گشوده مي شوند و در نتيجه صيغه مبالغه به كار مي رود اين از يك جهت چون در ارتباط با مؤمنين است از صفات رحمت است از جهت ديگر كه در ارتباط با كافرين است از صفات ملك است و به همين خاطر است كه گفتيم دو بعدي است اينجا هم يك اشاره اي به سوره نصر بشود تناسب اين توضيحي كه داديم كه اينجا در مرحله اي از مراحل دعوت وقتي كه زمينه مساعد شده براي آمدن نصر به معني كاهش و صورت گرفتن فتح ،نصر ونجات دادن از دست كافرين و بعد فتح و خاتمه دادن به كار . اينجا اين بيان نازل مي شود خطاب به داعي و رهبران اين جمع كه وقتي كه نصر خدا و فتح آمد و طبعا وقتي (اذا) به كار گرفته مي  شود كه زمينه براي آن مطلب مطرح مي شود در مرحله خاص است كه اينگونه سخن گفته مي شود كه وقتي كه نصر خدا وفتح آمد و در نتيجه مانعي در سر راه نماند و مانع آمدن به سوي دعوت تو از ميان برداشته شد «و رايت الناس يدخلون في دين الله افواجا» وچون مانع برداشته شده طواغيت از بين رفته مي بينيم كه مردم دسته دسته و گروه گروه با سرعت در دين خدا در مي آيند داخل مي‌شوند وقتي كه آن دور شد واين را ديدي «فسبح بحمد ربك فاستغفره» پس همراه ستايش كردن خداوندت تسبيحش كن در حالي كه مشغول حمدش هم هستي مشغول ستايشش هستي يعني حركت از كم بودن و ناقص بودن به بيش بودن و كامل بودن را انجام بده استغفار كن از خداوند مغفرت بخواه كه يك مقدار اشكال مثل اينكه يك مقدار توقف در اين حركت پيش آمده چطور؟ اين بيان مي كند كه وظيفه ات به صورت كامل وظيفه ات  را انجام دادي كه منتهي مي شود به نصر و فتح و دخول الناس به صورت اخواج في دين الله اينجا به يك محاسبه عام براي عمر دوران دعوتت بپرداز گذشته ات را مطالعه كن تسبيح وحمد انجام بده.
نوشته: شهید کاک ناصر سبحانی