بایگانی | دسامبر, 2010

آقا گل آی آقا گل….برام سخته تحمل!!

4 دسامبر

اگر مشابه این ترانه برای یک شخصیت مخالف «آقا» استفاده شده بود، احتمالا حسین شریعتمداری و رجانیوز و فارس از شدت توسعه یافتن به تونل تبدیل شده بودند!

ارزیابی ها از اوضاع افغانستان ازهمان ابتدا نادرست بود

3 دسامبر

سفیر کانادا در افغانستان به سبب اطلاعات WikiLeaks استعفاء میدهد

3 دسامبر