توسعه پذیری دین

6 اکتبر

jتوسعه پذیری دینشناخت به اهمال در قضاوت ودر نتيجه گمراهی ويک سويه نگری نگردد، بايد بدور از نوع تلقی های بعضيها به معرفت وشناخت مستدل دست بوده، قابليت تطور ورشد يافتگی را ندارد ، احکامش با تغيير زمان، تفاوت مکان وحالات مختلفه انسان همنوا نيست وزندگی که بر مبنای دين پايه گذاری شده باشد ،محکوم ميان بنده وپروردگارش باشد چيزی ديگر بر شمرده نشود, واگر از اين قفس هم بر آمد،به هيچ حالی نبايد از دايرۀمسجد پا را فراتر نهد ،آن هم مسجدی که خاص برايش تعيين شده …..! نه بر عکس .

Advertisements
%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: