میزگردی مهم با موضوع دینداری و اشاعه فرهنگ دینی، موانع و محدودیت ها/بخش پایانی

12 ژانویه

میزگردی با حضور کاک حسن امینی، کاک ابراهیم مردوخی و کاک جلال جلالی زاده

اشاره:نوشتاری که در پی می آید بخش سوم و پایانی میزگرد مهمی با حضور کاك ابراهیم مردوخی، کاك جلال جلالی زاده و کاك حسن امینی در رابطه با موضوع «دینداری و اشاعه فرهنگ دینی، موانع و محدودیت ها» می باشد. این میزگرد توسط نشریه راه ما (فصلنامه داخلی مکتب قرآن کردستان) تهیه و تنظیم شده است که پایگاه اینترنتی اهل سنت کرمانشاه به واسطه ی اهمیت موضوع، این مطلب را به نقل از آن نشریه در وبسایت خود قرار داده است. امید است مورد توجه دوستان قرار گیرد.
راه ما : با تشکر از ماموستایان عزیز که توضیحات جامعی ارائه دادند، سئوال آخر اینکه به نظر شما براي کاهش این موانع و رسیدن به اجماع نظر در خصوص سهل شدن دینداري در منطقه چه باید کرد؟

کاك حسن امینیکاك حسن امینی : من فکر می کنم ضمن بررسی موانع دینداري در کردستانات پاسخ این سئوال را هم تقریباً داده باشم اما در اضافه نمودن به جوابیه مذکور، باید بگویم که بهترین راه ممکن این است که داعیان ثابت کنند که آنچه را به عنوان دین به مردم عرضه میکنند، واقعاً نجات بخش و مایه ي حیات آنهاست و لذا باید ابتدا خود به آموزه هاي دینی متخلق شوند و به شیوه هاي مناسب و درست نیز باید تبلیغ شود تا مردم از اسلام بیزار نشوند . به نظر من مهمترین عامل رفع موانع، نزدیکی و دوستی و وحدت داعیانِ دین است . این امر موجب میشود تا نیروهاي متفرق آنان با هم جمع شده و موجب ارتقاء و تقویت کار و فعالیتشان گردد. این وحدت موجب میشود تا قدرت و توانایی دعوت دینی افزایش یافته و همین قدرت و توانایی عامل جذب مردم می شود .

آیه اول از سوره ي نصر مبین این قضیه است چون مردم وقتی پیروزيِ، فکري و حرکتی را میبینند، دسته دسته به طرف آن میآیند.

من فکر میکنم هر مسلمان دلسوزي که اسلام را دوست دارد و فکر میکند میتواند از طریق مسلمانی به ملت کرد خدمت کند و اسلام را تنها راه مطمئن خدمت به ملت میداند، باید با سایر مسلمانان با سعه ي صدر و گشاده رویی برخورد کند. در حال حاضر تمام حرکتهاي اسلامی در کردستان و افراد مستقل، در این خصوص مشکل داریم. همان طور که از ابتدا نیز اشاره شد دشمنان ما قوي هستند و به سرعت و شدت مشغول مشکل تراشی و ایجاد مانع هستند. چه دشمنان بسیار دور و چه مخالفان نزدیک، آنها با امکانات اجتماعی و سیاسی و مالی و امکانات علمی و با اظهاراتی که موردپسند نفس انسانهاست و بیشتر مؤثر است علیه ما مشغولند و ما تنها با قدرت استدلال، که آنهم غالباً ضعیف ارائه می شود . چونکه به کسانی که توان استدلال داشته باشند آنها مجال نمیدهند.

بهترین راه براي جذب مردم به طرف اسلامی که مدافع حقوق ملی، مذهبی و طبقاتی آنان باشد و نه فقط اسلام مبلغ نماز و روزه و زکات و حج، همان وحدت و با هم بودن مسلمانان و داعیان دین است . اسلام دین ماندگار است و در طول این چند قرن دشمنان با دشمنی کردن و دوستان با دفاع بد، علیه اسلام کار کرده اند، با این وجود میبینیم که اسلام از بین نرفته اما بهتر این است که براي پیش برد اسلام احزاب و حرکت ها و اشخاص مستقلِ داعی از بخشی از چیزهایی که طرفین آن را صحیح نمیدانند چشم پوشی کنند. از این طریق خواهند توانست اسلام را در کردستان محبوب نمایند و دست کم

اگر از هم پشتیبانی نمیکنند، علیه یک دیگر حرف نزنند و براي خنثی نمودن و ابطال کارهاي یکدیگر اقدام نکنند و مسئله ي دیگري که کاك جلال به درستی از آن سخن گفتند و تشریح نمودند، بحث اقتصادي است و حقیقتاً مسئله مهمی است چرا که کار دینی پول و مال و مکان و نیرو میخواهد و به اشخاصی احتیاج دارد که تمام وقت در خدمت دین باشند. چون فعالان دینی نیز داراي زن و بچه و هزینه زندگی می باشند . پس لازم است که از نظر اقتصادي تأمین شوند لذا باید ما به فکر باشیم که از طرق صحیح، مشکل اقتصادي را هم رفع نماییم.

با هم بودن حرکت ها و احزاب و به هم نزدیک بودنشان به همراه راه کار و چاره اندیشی اقتصادي میتواند موجب محبوبیت اسلام در منطقه باشد و آن گونه که کاك ابراهیم هم گفتند نکته دیگر این که دفاع کردن از دین هم دفاعی باشد که با آگاهی و به طور صحیح صورت پذیرد . و چنانچه با بی اخلاقی از موضوعی دفاع شود ممکن است طرف مقابل تسلیم شود اما آنهایی که ناظر قضیه میباشند از دین متنفر میشوند.

کاک ابراهیم مردوخی

کاك ابراهیم مردوخی : به نظر من مهمترین وسیله و راه حل براي پیشرفت کارِ دعوت دینی، برنامه ریزي و وحدت همه ي افراد و جریانات است . دنیاي امروزه به گونه اي پیچیده و درهم تنیده است که هیچ کاري اعم از سیاسی، اقتصادي و اجتماعی بدون برنامه ریزي و بدون پشتوانه ي افرادي آگاه و قوي به پیش نمیرود. امر دعوت دینی نیز از این قاعده مستثنی نمیباشد و لذا باید لزوم وحدت و بعد از آن برنامه ریزي دقیق، در میان مسلمانان احساس شده و به مرحله ي عمل نیز برسد . امروزه مسلمانان، به حزب و تشکیلات به عنوان پدیده هاي منفی می نگرند در حالیکه خداوند در قرآن لفظ حزب را به کار برده و افراد منسوب به خود را حزب الله نامیده است . واقعیت این است که اگر هدف و غایت حزب، دعوت صرف الی الله باشد و به دور از کسب منافع فردي و جمعی خاص فعالیت کند؛ به علت نظم موجود در آن و امکان برنامه ریزي و کنترل و مدیریت صحیح، راهکار مناسبی براي پیشبرد امر دعوت دینی است . آنچه که در حزب، منفی است تلاش براي کسب منافع فردي و یا جمعی خاص است . در حالیکه اگر هدف حزب و تاکتیک آن، منبعث از قرآن و سنت باشد، به نظر من بسیار لازم است و راه حل مناسبی براي برون رفت از مشکلات و موانع فعلی است.

ما همه ي موانع و مشکلات پیش رو را می شناسیم ولی به نظر من راه حل مهم رفع این مشکلات کار در قالب تنظیمات و تشکیلات و احزاب اسلامی است . دین اسلام دین سیاست نیز می باشد، لذا کار جمعی و حزبی نیز از لوازم پیشرفت این دین است . البته وحدت به معنی تبدیل شدن همه ي مسلمانان به یک
حزب و جریان خاص نیست؛ بلکه منظور این است که تمام احزاب و جریانات و اشخاص اسلامی با رعایت ضوابط اخلاقی، صرفاً با تکیه بر افکار و عقاید مشترك، در جهت تقویت هم کار کنند نه علیه یکدیگر . کار احزاب باید تقویت اسلام باشد . و لذا راهکار متفاوت احزاب را نباید عامل انحراف آنها دانست . مسلمانان باید به تکثر و تعدد باور داشته باشند و به دور از خودخواهی، با هم تعاون و تعامل داشته باشند . البته در این تردیدي نیست که تلاش براي نزدیکی و تعامل همه ي احزاب به طور مستمر و دائمی ضروري است، بلکه لازم است که مسلمانان نه تنها با هم، بلکه با سایر انسانهاي غیر مسلمان هم تعامل داشته باشند. لذا در حال حاضر بهترین راه حل به نظر من تشکیل جریانات و احزاب متعدد می باشد که با تعامل و تعاطف همدیگر را تحمل نمایند . و از بیان م وارد اختلافی خودداري کنند و بر مشترکات، بیشتر تکیه نمایند.
مسئله ي دیگر به حکومت برمی گردد . متاسفانه حاکمیت انحصارطلب است و جز فکر و مذهب خود را تحمل نمی کند. در کردستان ما به عنوان کرد و اهل سنت با این برخوردهاي غیر قانونی مواجه هستیم و در حال حاضر نیز اگر حکومت قانونمند باشد و حقوق قانونی ما را ادا نماید، مسلمانان راحت تر میتوانند کار و فعالیت دینی را ادامه دهند . در هر صورت ما دعا می کنیم که حاکمیت با دلسوزان ملت، اعم از مسلمان و غیر مسلمان، قانونی و دینی عمل کند و از تهدید و خشونت استفاده نکند . مسئولیت ما اینست که تکلیف خود را انجام داده و سکوت نکنیم و علیه ظلم و ستم تلاش کنیم و بدون واهمه، و با توکل بر خداوند مسیر دین را
که همان مبارزه با ظلم و ستم است، ادامه بدهیم . که اگر دینداران چنین کردند، مردم نیز دعوت آنها را پاسخ داده و به دین رو میآورند.
مشکل دیگر تبلیغ دین، تندروي و افراطی گرایی است. اسلام دین میانه روي و اعتدال است و از هر نوع تندروي و افراطی گرایی بیزار است . امروزه جبهه ي غیر دین، این امر را بهانه اي علیه اسلام قرار داده و لذا باید بهانه را از دست آنها بگیریم و متوجه باشیم که تندروي سودي براي مسلمانان ندارد.

کاک جلال جلالی زادهکاك جلال جلالی زاده : امروزه گروه هاي زیادي به نام اسلام فعالیت می کنند و برخی از آنها خود را حق مطلق انگاشته و دیگران را کافر و مرتد می نامند . البته ذکر این نکته ضروري است که امروزه شبه اندازان میگویند که اگر اسلام ریشه ي واحد دارد و دین واحد است، پس این همه گروه و دسته که به نام اسلام فعالیت می کنند، چکاره هستند؟ همه می دانیم که رهبران مذاهب اسلامی، تنها در مقام پاسخ به سئوالات مردم، برداشت و اجتهاد خود را عرضه نموده اند و به هیچ وجه قصد درست کردن فرقه ي خاصی را نداشته اند. زندگی و اقوال این بزرگان از جمله ائمه ي اربعه شاهد این مدعاست . به هر حال بدنبال از بین رفتن شوراي اسلامی، این امر طبیعی است . آنچه اکنون مهم است تحمل و تساهل است . امروزه برخی از جریانات این تساهل و تحمل را ندارند و به هیچ وجه حاضر به گفتگو نمی باشند. اگر خودخواهی ها کنار گذاشته شود و اخلاص مبنا قرار گیرد، بسیاري از این مشکلات نیز رفع خواهد شد.

نکته ي دیگر اینکه توجه و نگاه عقلی و خردگرایانه به مسائل روز و حتی به دین باید دقیق تر و بیشتر شود چونکه دین، بر عقل، که مدار و معیار تکلیف مسلمانی است تاکید زیادي دارد. در آخر هم باید بگویم که چهره ي عرضه شده از دین، چهره اي خشن است درحالیکه در قرآن و حدیث، جنبه ي سهولت و رحمت دین، بسیار قوي تر است . دین نباید تحمیل شود بلکه باید با رغبت و علاقه پذیرفته گردد. لذا باید میدان نقد از دینداران وسیع و باز باشد . و دینداران بدون هراس و واه مه اجازه دهند تا نقد گردند تا انشاء الله موجبات شکوفایی دین را در جامعه فراهم سازند.

//بخش پایانی//

Advertisements

3 پاسخ to “میزگردی مهم با موضوع دینداری و اشاعه فرهنگ دینی، موانع و محدودیت ها/بخش پایانی”

 1. محمد فاروق ژانویه 12, 2010 در 11:24 ب.ظ. #

  پست جدید فواید نوشیدن آب
  http://raabi.blogfa.com/

 2. خوب من سر زدم حالا نوبت توست ژانویه 14, 2010 در 6:19 ب.ظ. #

  سلام خوبي ؟
  وبلاگ بسيار خوبي داري
  همين طور که تو وبلاگ ها داشتم ميگشتم وبلاگ شما رو ديديم گفتم يک نظري
  بدم و تشکر کنم از شما به خاطر مطالب خوبتون من از شما دعوت ميکنم که يه
  سري هم به فروشگاه عطر ما بزنيد
  http://www.atrine.com
  ععطر ادو پرفيوم ترکيبي از بهترين اسانسهاي دنيا است
  و نيرو بخش و بسيار
  کمپاني سازنده آن شرکت ادو پرفيوم اين محصول را به عنوان روشن کردن
  آدم عاشق پيشه نام نهاده است اين محصول هميشه شما را آنچنان جذاب
  نشان مي دهد که گرماي عشق را هر لحظه در وجودتان شعله ور مي کنيد .

  براي آقاياني که عاشق جذب شدن همسرانشان و زوم
  شدنشان روي رايحه آنهاست ميباشد.
  با اثر گذاري بر سيستم عصبي و واکنش هورموني اين محرک پر فروش ترين
  رايحه جهان شناخته شده است
  محصول پرفرومحصول پرفروش سال2009-2008
  محصول پرفروش سال فقط و فقط يکبار امتحان کنيد!!!
  عطر ادو پرفيوم مردانه
  اين محصول را براي همسرانتان بخريد
  و خود استفاده نمائيد
  تا هميشه از رايحه شما لذت ببرند
  براي تمام مردم جهان
  در ظمن اگر سايت عطرينه رو لينک کنيد
  10 % تخفيف به خريد شما تعلق مي گيرد
  http://www.atrine.com

 3. ایلاف ژانویه 14, 2010 در 8:11 ب.ظ. #

  به نام خدا
  السلام علیکم و رحمة الله و برکاته
  ایلاف، یه وبلاگ که با هدف خدمت به اسلام و مسلمانان ـ انشاءالله ـ ایجاد شده خوشحال می شم اگه شما هم یه سری به اون بزنید و نظر خودتون رو بدید، و اگه خواستید اون رو لینک کنید.
  با آرزوی عزت و سربلندی اسلام و مسلمانان

  http://www.ilaf.blogfa.com

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: