بایگانی | فوریه, 2009

سرمایه در اسلام (بخش دوم)

21 فوریه

سرمایه در اسلام (ادامه از بخش اول) دراينجا رابطه‌ انسان‌ با زمين‌ و با آن چه‌ در هستي‌ هست‌ روشن‌ مي‌شود . بين‌ انسان‌ و ماده‌ رابطه‌ مالكيت‌ مي‌تواند برقرار شود. انسان‌ مي‌تواند مالك‌ چيزي‌ بشود. اما با شروطي ‌، اول‌ طبق‌ آن اصل‌ سرمايه‌ تحصيلي ‌، با كار و رنج‌ خودش‌ آن چيز را به دست‌ آورده‌ باشد. چطور؟! يا خودش‌ درست‌ كرده‌ باشد يا اين كه‌ اگر ديگران‌ درست‌ كرده‌ باشند و اين‌ از سرمايه‌ اعتباري‌ يعني‌ پول‌ استفاده‌ می کند و می خواهد آن جنس‌ را بخرد ، آن پولي‌ كه‌ به‌ دست‌ آورده‌ با رنج‌ وتلاش‌ خودش‌ به‌ دست‌ آورده‌ باشد ، نه‌ اين كه‌ من‌ كار كرده‌ باشم‌ و پولش‌ رو آن شخص بخورد ‌ .شما زحمتكش ها ، كارگران‌ كار كنيد ، مزدي‌ ناچيز بگيريد و بعد آن ارباب ها روي‌ پول ها بلولند و بازي‌ كنند. اين‌ نه! ‌، اين‌ پول‌ متعلق‌ به‌ اين ها نيست ‌. وقتي‌ سرمايه‌ اعتباري‌ را از راه‌ خودش‌ به‌ دست‌ آورده‌ باشم ‌، آن وقت  با اين‌ سرمايه‌ اعتباري‌ يعني‌ اين‌ پول‌ چيزي‌ بخرم ،‌ من‌ مالك‌ آن چيز مي‌شوم‌. اما متوجه‌ اين‌ نكته‌ باشيد که اين‌ مالكيت‌ باز هم دائم نيست (بلکه) رابطه‌اي‌ است‌ اعتباري ‌.                         

مثلا انساني‌ مقداري‌ سرمايه‌ اعتباري‌ دارد که در بانك ها خوابانده‌ است ، خواباندن‌ پول‌ دربانك ها يا در هر جای دیگر دو صورت‌ دارد ‌: يكي‌ اين كه‌ براي‌ گردش‌ كارش‌ مجبور است كم‌ كم‌ پس‌ انداز کند و بعد آن را بيرون‌ می آورد و كارش‌ را به راه مي‌اندازد . يكي‌ اين كه‌ شخصي‌ حقوق‌ بگيرد‌ يا کاگری است كه‌ روزانه‌ يا ماهانه‌ چيزي‌ به دست‌ می آورد و بعد هم مجبور است پس‌ انداز کند و  از عايدي هاي‌ روزانه ا‌ش‌ يا ماهانه ا‌ش‌ براي‌ مثلا لباسش ، براي‌ خريد زمستانيش ‌، براي‌ خيلي‌ مسائل‌ كه‌ مثلا در نوبت هايي‌ پيش‌ می آید در زندگي ‌. اين‌ نوع‌ پس‌ انداز حلال است . اما باز چون‌ سرمايه اعتباري‌ ارزش‌ معامله‌ در بین مردم‌ دارد ، اگريك‌ سال‌ خواباند – هرچند براي‌ كار ضروري‌ باشد‌ و حلال است ‌ـ بايدزكاتي‌ بدهد ، يعني‌ مديون‌ جامعه‌اش‌ شده‌ كه‌ پول را خوابانده ، .هرچند به سبب  ضرورت‌ و منطق‌ِ صحيحي‌ بوده ،‌ اما باز چون‌ پول را خوابانده -‌ هرچند منطقي – ‌، بايد ضرري كه‌ به‌ جامعه‌ زده است را‌ جبران‌ بکند ‌. اگر‌ اين‌ پول‌ (در میان و) در دستان مردم‌ بود ،  مردم‌ به‌ واسطه ی‌ اين‌ سرمايه‌ اعتباري‌ مي‌توانستند سرمايه‌هاي‌ توليدي‌ خود را اضافه‌ كنند و كمكي‌ كنند به‌ پيشرفت‌ وضع‌ اقتصاد . وقتي‌ اين‌ پول‌ مي‌خوابد ‌ـ هر چند حلال‌ و هر چند درست‌ ـ ، بالاخره‌ از دست‌ مردم‌ بيرون‌ آمده و مردم‌ مقداري‌ ضرر اين را دیده اند كه‌ اين‌ پول‌ رفته‌ و در بانك‌ خوابيده است ‌، به‌ اين‌ دليل‌ بايد زكاتش‌ را بدهد .


هرچه می خواهد دل تنگت بگو

ادامه مطلب را ملاحظه فرمائید
ادامهٔ نوشته

سرمایه در اسلام(بخش اول)

21 فوریه

سرمایه در اسلام درعلم‌ اقتصاد، اصطلاحاتي‌ داريم‌ كه‌ اين‌ اصطلاحات‌ هركدام‌ به‌ سلسله‌ روابط ‌ و مسائلی بستگي‌ دارد‌ که اگر بخواهيم‌ درمورد سرمايه‌ با تمام‌ مقياس هاي‌ علمي‌ اقتصاد بحث‌ كنيم‌ ، وقت‌ زيادی مي خواهد و بعد مالكيت‌  و فرق‌ بين‌ سرمايه‌ و مالكيت ‌، جلوه‌هاي‌ مختلف‌ سرمايه‌داري‌ و… اين ها از جمله مسائلي‌ است که‌ (بحث در رابطه با آن ها) خيلي‌ ط‌ول‌ خواهد کشید ‌، ولي‌ من‌ از اين‌ ط‌بقه‌ بنديهاي‌ اقتصادي‌ صرف‌ نظ‌رمي‌كنم‌ و دريك‌ مفهومي‌ قابل‌ درك‌ براي‌ اكثريت‌ مردم‌ ، دو اصل‌ را ازاصول‌ اقتصادي‌ اسلام ،‌ خلاصه‌ مي‌كنم‌.

يكي‌ اين كه‌ سرمايه‌ از نظ‌راسلام‌ چيست‌؟ و چند نوع است‌؟ و بعد با تناسب‌ آگاهي‌ كه‌ درمورد سرمايه‌ از نظ‌ر اسلام‌ پيدا كرديم ‌، مي‌رسيم‌ به‌ مفهوم‌ مالكيت ‌.

سرمايه‌ از نظ‌ر اسلام‌  سه‌ نوع است : سرمايه‌ ط‌بيعي ‌، سرمايه‌ تحصيلي ـ كه‌ دراصطلاح‌ امروزي‌  توليدي گفته می شود ‌اما اصلاح‌ قديمي اش‌ همان‌ تحصيلي است و يعني‌ انسان‌ حاصلش‌ مي‌كند ـ و سرمايه‌ اعتباري‌.

سرمايه‌ ط‌بيعي‌ عبارت است‌ از چيزي‌ كه‌ انسان‌ درفراهم‌ كردنش زحمتي‌ نداشته و كاري‌ نكرده‌ است ‌. عالم‌ ماده‌ عموما براي‌ انسان وبراي‌ هر جانداري‌ درحد امكان‌ استفاده‌ اش ‌ سرمايه‌ ط‌بيعي است‌ ‌. زمين ‌، آن چه‌ درزمين‌ است‌ آنچه‌ دراط‌راف‌ زمين‌ است‌ و اگرمتناسب‌ و معقول‌ علم‌ پيشرفت‌ كند ، نه‌ اين كه‌ فضانوردها در كره‌ ماه‌ پياده‌ ‌شوند در حالی که درآن‌ خانه‌ انسان ها از گرسنگي‌ بميرند ، اگرپيشرفت‌ علمي‌ ما درست‌ شد ، (و در این حالت) به‌ منظ‌ومه ‌هاي‌ ديگر و كهكشان ها رفتيم‌ ، آن چه که در آن ها آفريده‌ شده است ،‌ همگی‌ سرمايه‌ ای ط‌بيعي‌ دراختيار انسان است‌ .

ازنظ‌ر اقتصاد اسلامي‌ سرمايه‌ ط‌بيعي‌ مط‌لقا به‌ احدي‌ تعلق‌ ندارد . زمين‌ – يعني‌ سط‌حش -‌ براي‌ كشاورزي‌ ، براي‌ خانه‌سازي و… مط‌لقا به‌ احدي‌ تعلق‌ ندارد . ملك‌ عام‌ انسان هاست و بعد معادن‌ و آن چه که از زمين‌ به‌ دست‌ مي آید ، جنگل ها ، تمام‌ ثروت هاي‌ سطح و درون‌ زمين‌ ، آن گونه كه‌ توضيح‌ داديم‌ متعلق‌ به‌ تمام‌ مردم‌ است ‌. قانون‌ « والارض‌ وضعها للانام »‌ اين‌ خود زمين‌ ، و « خلق‌ لكم‌ ما في‌ الارض‌ جميعا » مرحله‌ نهايي ‌، و « سخر لكم‌ الشمس‌ والقمر» . به‌ ط‌ور خلاصه‌ به‌ انسان‌ خط‌اب‌ مي‌كند . خداوند ، زمين‌ را براي‌ افراد معيني‌ نيافريده است ‌. براي‌ همه‌ شما انسان ها ، وآن چه‌ درزمين‌ است‌ و (حتی فراتر از آن ها) .


هرچه می خواهد دل تنگت بگو

ادامه مطلب را ملاحظه فرمائید
ادامهٔ نوشته

اطلاعیه تارنمای ناجی کرد در خصوص یک خبر

21 فوریه

اطلاعیه تارنمای ناجی کرد در خصوص یک خبر بدین وسیله تارنمای ناجی کرد به اطلاع می رساند ٬ مطلب مندرج در این تارنما با عنوان « هاشم آقاجری: ولایت مطلقه فقیه شرک است » که به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جهان نیوز بود ، توسط آقای هاشم آقاجری عضو سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تکذیب شد . لذا تارنمای ناجی کرد ضمن پوزش از خوانندگان گرامی و آقای هاشم آغاجری به سبب درج مطلب پایگاه اطلاع رسانی جهان نیوز  متذکر می شویم که با این گونه دروغ پردازی ها از خبرگزاری های معتبر ٬ دیگر هیچ اعتمادی به این گونه خبرگزاری ها باقی نخواهد ماند هرچند که تارنمای ناجی کرد با تصور امانتدار بودن آن خبرگزاری مطلب را در تارنمای خود درج کرد اما به هر حال این مساله نشان داد که سپردن اعتماد به این گونه خبرگزاری های مغرض کاری عبث و بیهوده است که حاصلی جز گمراهی را در پی نخواهد داشت .

هرچه می خواهد دل تنگت بگو

20 فوریه

جدید ترین صافی شکن های یکم اسفند ماه سال ۸۷:

با تشکر از وبلاگ : http://www.benapart3.blogfa.com/

http://www.freeproxyline.com/

http://www.italyfacts.info

http://www.youdummy.info/

http://surf-toall.co.cc/

http://www.proxsyn.com

http://www.ipjam.info/

http://www.ggf6.com/

http://quq1.com/

http://www.crd8.com/

http://www.ddv9.com/

http://www.cnt7.com/

http://www.bhx2.com/

http://xicz.com/

http://toproxy.pl/

آدرس های فیلتر شده ی تارنمای ناجی کرد :

http://www.najeekurd.com

http://www.najee-kurd.mihanblog.com

توجه :

بار دیگر تارنمای ناجی کرد اعلام می دارد که مسئولیت استفاده از این صافی شکن ها بر عهده ی کاربر بوده و تارنمای ناجی کرد هیچ گونه مسئولیتی در قبال استفاده ی نامطلوب از آن ها را بر عهده نمی گیرد چون قرار دادن این صافی شکن ها در تارنما با نیت استفاده مطلوب و بهینه از آن ها صورت گرفته است .

هاشم آقاجری: ولایت مطلقه فقیه شرک است

18 فوریه

هاشم آقاجری: ولایت مطلقه فقیه شرک است به گزارش تارنمای ناجی کرد به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جهان نیوز ،هاشم آقاجري عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي كه در سال 81 طي سخناني مقلدان را به «ميمون» تشبيه كرده بود ، اخيرا با ايراد سخنان ديگري در منزل عبدالله نوري  گفت: در حكومت ما از هيچ فقيهي حكمي پيرامون مسايل اخلاقي و كرامت انساني نديديم و تمامي موارد در جهت خرد كردن انسانيت و سلطه‌پذيري بوده است.


آقاجري در اين سخنان كه با عنوان «اخلاق سلطه و اخلاقي رهايي» ايراد مي‌شد، افزود: همچنين هيچ كس برده‌داري را حرام نكرده است در صورتي كه برده‌داري و برده‌پذيري در تضاد با اخلاق است.

عضو ارشد سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي مدعي شد:‌ در كشور آمريكا آبراهام لينكلن برده‌داري را ممنوع كرد و همان بود كه عامل پيشرفت و توسعه آنان شد.  

وي خاطر نشان كرد: مشهور است كه بنيانگذار انقلاب گفته ما مامور به انجام وظيفه هستيم نه نتيجه، كه اين يعني ما به نتيجه كاري نداريم و فقط وظيفه خود را انجام مي‌دهيم. خواه اين وظيفه درست و خواه نادرست باشد.  

آقاجري تاكيد كرد: بنيانگذار انقلاب در جاي ديگري گفته است كه حفظ نظام از اوجب واجبات است كه اين دو جمله در تضاد آشكار با همديگر هستند.  

وي عنوان كرد: نمي‌توان هم وظيفه‌گرا بود و هم به هر قيمتي كه شده نظام را حفظ كرد زيرا ممكن است ما در حفظ نظام، متوسل به زور و استبداد و سلطه شويم و اين در تضاد آشكار با اخلاق است.  

عضو سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي همچنين به مبحث ولايت مطلقه فقيه اشاره و با «رذيله» و «شرك آشكار» خواندن مطلقه بودن ولايت فقيه افزود: لفظ مطلق فقط و فقط براي خدا صدق مي‌كند و

هر كس براي خود مطلقيت قايل شود ،خود را شريك خدا دانسته و اين شرك آشكار است.
آقاجري تاكيد كرد: به جز خدا همه چيز نسبي است و مطلقيت از رذايل بوده و رذيله‌اي اخلاقي است.
سخنان آقاجري با واكنش يكي از حضار مواجه شد كه آقاجري نيز در پاسخ به وي با طرح ادعاي نبود آزادي بيان در كشور تاكيد كرد: من مسايلي كه شما مي‌گوييد را 15 سال قبل در كتاب‌هاي خود نوشته و تدريس كرده‌ام. اما امروز همان حرف‌ها را قبول ندارم و به اين نتيجه رسيده‌ام كه اينگونه نيست چرا كه مواردي هست كه نمي‌توان آنها را بيان كرد.  

گفتني است سخنان آقاجري در سالهاي 79 تا 81 و به خصوص سخنراني وي در دانشگاه همدان كه به مناسبت سالگرد دكتر شريعتي با عنوان «پروتستانيسم اسلامي» ايراد شد با واكنش‌هاي فراواني مواجه شد. (متن سخنان هاشم آقاجری در دانشگاه همدان را در این جا مطالعه فرمائید)

آقاجري در سخنان سال 81 خود که در همدان عنوان شد با استناد به برخي از روايات شيعي پيرامون تولد ائمه (رضي الله عنهم) و زندگاني آن بزرگواران ، به نقد آن روایات پرداخته و مقلدين را به ميمون تشبيه کرده بود .

منبع : جهان نیوز (با کمی تلخیص)هرچه می خواهد دل تنگت بگو

شیخ اسحاق دبیری –رحمه الله- دار فانی را وداع گفت

16 فوریه

شیخ اسحاق دبیری –رحمه الله- دار فانی را وداع گفت صبح  امروز دوشنبه 21 صفر 1430هـ.ق برابر با 28/11/1387هـ ش  عالم رباني و دانشمند و نويسنده برجسته اهل سنت و جماعت ایران شيخ إسحاق بن عبدالله بن محمد دبيري العوضي دار فاني را وداع گفت. ایشان در سال 1962میلادی در روستای بلغان از توابع لارستان استان فارس در جنوب ایران دیده به جهان گشود. و بعد از اکمال مراحل ابتدایی و دبیرستان در دانشگاه اسلامی مدینه منوره مشغول تحصیل علوم شرعی شد و در سال 1408هـ ق از دانشکده حدیث و علوم اسلامی بدرجه لیسانس فارغ التحصیل گردید. ایشان به دلیل اشتیاق شدیدی که به آموختن علوم اسلامی داشت وارد معهد (انستیتوت) عالى آموزش ائمه و دعوتگران در مكه مكرمه شده و در سال 1412هـ ق مدرک فوق لیسانس را بدست آورد. ایشان ازدواج نموده و دارای چهار دختر و سه پسر می باشند.

تارنماي ناجی کرد ضمن همدردی با جامعه ی اهل سنت و خانواده ی معزز آن عزیز از دست رفته ، امیدوار است که منهج و راه آن عالم گرانقدر و گرانمایه هم چنان ادامه داشته باشد و شاگردان و مریدانشان موجبات آگاهی رسانی به جامعه ی اهل سنت را فراهم سازند .

ایشان یکی از دعوتگران مخلص و از جمله علمای بزرگ اهل سنت و نویسنده ای توانا و مترجمی چیره دست در عصر حاضر محسوب می گردید.  شیخ دبیری رحمه الله در مسیر دعوت و خدمت به اسلام و مسلمین ده ها کتاب تألیف نموده و همچنین تعداد زیادی از کتابهای عربی در زمینه های مختلف را به زبان فارسی ترجمه کرده است که مجموع آن به بیش از 500 کتاب میرسد و بسیاری از اين كتابها به زیور طبع آراسته گردیده است که در وب سایت رسمی ایشان http://www.aqeedeh.com  در دسترس مسلمانان فارسى زبان مي باشد.

هرچه می خواهد دل تنگت بگو

ادامه مطلب را ملاحظه کنید …

ادامهٔ نوشته

احادیث شیعه پسند در کتب اهل سنت

15 فوریه

احادیث شیعه پسند در کتب اهل سنت در این مقاله مختصر به بررسی یکی از دلایل شیعیان در مقابل اهل سنت می پردازیم و ثابت می کنیم که دلیلی پوچ و بی معناست . شاید شما خواننده گرامی نیز دائم دیده باشید که در هنگام مناظره بین یک روحانی شیعه با یک نفر از اهل سنت ، روحانی شیعی مرتب می گوید فلان حدیث (که به نفع شیعه است) در فلان کتب از اهل سنت از فلان عالم ثبت شده و برای مقابله با اهل سنت دائما به احادیث موجود در کتب آنها اشاره می کنند و می خواهند بدینوسیله حقانیت خود را ثابت کنند ، حال ما در اینجا دلایل متعددی را ذکر می کنیم که وجود این احادیث دلیل بر حقانیت شیعه نیست و این دلیل شیعیان به هیچ عنوان صحیح نمی باشد .

اجتهاد

اولین دلیل ما مسئله اجتهاد علما می باشد که با این استدلال شیعیان کاملا در تضاد است ، همه می دانند که به جز مسلک اخباری که تمام احادیث و اخبار را بدون اجتهاد قبول می کنند و معتقد به صحیح بودن همه آنها هستند(که کاملا در اشتباهند چون احادیث فراوانی از پیامبر(ص) و امامان می باشند که در آنها آمده هر حدیثی که از ما به شما رسید و با قرآن مخالف بود آن حدیث را به دیوار بزنید و قبول نکنید ، پس طبق این احادیث ما حدیث جعلی نیز داریم و چنانچه این احادیث را نپذیریم و همچون اخباریون قبول نکنیم پس خود این احادیث اشتباه هستند و در هر دو صورت ادعای اخباریون رد می شود .)

هرچه می خواهد دل تنگت بگو ادامه مطلب را ملاحظه کنید …

ادامهٔ نوشته

دلیل دستگیری مدیر جوانرود نیوز فاش شد

15 فوریه

دلیل دستگیری یک وبلاگ نویس فاش شد شنیده ها از شهرستان جوانرود حاکیست که دلیل دستگیری آقای امید ولیزاده نویسنده و مدیر وبلاگ جوانرود نیوز  بدین صورت بوده که وی  چندی پیش با صدور اطلاعیه ای در وبلاگ خود با این مضمون ( به اطلاع کلیه همشهریان عزیز می رسانیم وبلاگ خبری جوانرود نیوز در نظر دارد در آینده ای نزدیک تعدادی از خدمات جناب آقای حاج سید فتح الله حسینی نماینده اورامانات را منتشر کند لذا از کلیه همشهریان عزیز تقاضا داریم هرگونه اطلاعاتی در باره خدمات جناب آقای حاج سید فتح الله حسینی در دسترس دارید آن را برای جوانرود نیوز بفرستید ) که تعدادی از کاربران سایت برخی مطالب واقعی اما بر ضد جناب نماینده را در قسمت نظرات وبلاگ ارائه نمودند که این امر موجب خشمگینی جناب نماینده و دستگیری آقای ولیزاده شدند

این وبلاگ فعال خبررسانی با ارسال پستی اعلام داشت که به خاطر فشارهای وارده دیگر بروزرسانی نمی کند در این پست آمده است : « وبلاگ جوانرود نیوز به علت برخی مشکلات و فشارها دیگر بروز رسانی  نمی شود »

آدرس ورودی جوانرود نیوز

هرچه می خواهد دل تنگت بگو

صدور حکم دادگاه در مورد مولوی خیرشاهی

13 فوریه

ور حکم دادگاه در مورد مولوی خیرشاهی به گزارش  سنی نیوز به نقل پایگاه اطلاع رسانی دار العلوم زاهدان، خبرهای رسیده از مولوی عبدالعلی خیرشاهی حاکی از این است که دادگاه ویژه روحانیت مشهد حکم نهایی را در مورد ایشان صادر نمود. در این حکم که بالاخره بعد از ده ماه بلاتکلیفی و بازداشت برای ایشان صادر شد، دادگاه ویژه روحانیت مشهد در روز چهارشنبه ۲۳\۱۱\۸۷ ایشان را به چهار سال و شش ماه زندان و پنج سال تبعید و ممنوعیت دائمی از سخنرانی، محکوم نمود.

لازم به ذکر است که این مولوی جوان و خطیب برجسته اهل سنت در تاریخ ۱۷\۱\۸۷ توسط دادگاه ویژه روحانیت احضار و بازداشت شده و پس ازاینکه مدت ده ماه و شش روز تحت بازجویی  مقامات قضایی قرار داشت، این حکم در مورد ایشان صادر شد.

هرچه می خواهد دل تنگت بگو

12 فوریه

جدید ترین صافی شکن های بیست و چهارم بهمن ماه سال ۸۷:

با تشکر از وبلاگ : http://www.benapart3.blogfa.com/

http://www.selfhide.com
 
http://www.mani3.info

http://www.mani4.info/

http://www.naa-foodstuffs.ir/

http://easyukhosting.info/

http://butl.info/

http://rebr.info/

آدرس های فیلتر شده ی تارنمای ناجی کرد :

http://www.najeekurd.com

http://www.najee-kurd.mihanblog.com

توجه :

بار دیگر تارنمای ناجی کرد اعلام می دارد که مسئولیت استفاده از این صافی شکن ها بر عهده ی کاربر بوده و تارنمای ناجی کرد هیچ گونه مسئولیتی در قبال استفاده ی نامطلوب از آن ها را بر عهده نمی گیرد چون قرار دادن این صافی شکن ها در تارنما با نیت استفاده مطلوب و بهینه از آن ها صورت گرفته است .