سيد قطب چه می گويد؟

15 اوت

سید قطب در یکی از روستاهای مصر و از یک خانواده ی معمولی پا به دنیا گذاشت . جبر زندگی از همان بچگی او را در جامعه ای سنتی ومسلمان ، مذهبی بار آورد .حافظه ی قوی ، تربیت در محیطی با تعصبات فراوان و مشقت هایی که او در زندگی کشید مسیر زندگی آینده ی او را از همان اوایل ترسیم کرد .او در همان اوایل جوانی حافظ قرآن شد بعد از آن در زمینه ی علوم اسلامی مطالعات زیادی انجام داد و بعدها پا به عرصه ی سیاست گذاشت .
او در زمینه ی مسائل و مباحث قرآنی ، اسلام شناسی جامعه شناسی ازدید اسلامی و اقتصاد و اجتماع حکومت اسلامی آثاری از خود به جا گذاشت و از شعر و داستان هم در خدمت اندیشه هایش بهره گرفت .
ودر نهایت به اتهام رهبری فکری گروه های ارتجاعی ، توطئه و اقدام علیه امنیت ملی کشور محکوم به اعدام شد و به همراه دو نفر از همفکرانش محمد حواش و عبدالفتاح اسماعیلی به دار آویخته شد .
سید قطب بر این باور بود که زندگی اسلامی باید از نو احیا شود و یک جامعه اسلامی بر پا گردد.او اعتقاد داشت که با سیستم اسلامی کامل ترین و انسانی ترین شکل عدالت اجتماعی عملی می شود.
که تنها روش برای برآوردن نیازهای طبیعی و احساس آرامش واقعی است.

هرچه می خواهد دل تنگت بگو

سید قطب در یکی از روستاهای مصر و از یک خانواده ی معمولی پا به دنیا گذاشت . جبر زندگی از همان بچگی او را در جامعه ای سنتی ومسلمان ، مذهبی بار آورد .حافظه ی قوی ، تربیت در محیطی با تعصبات فراوان و مشقت هایی که او در زندگی کشید مسیر زندگی آینده ی او را از همان اوایل ترسیم کرد .او در همان اوایل جوانی حافظ قرآن شد بعد از آن در زمینه ی علوم اسلامی مطالعات زیادی انجام داد و بعدها پا به عرصه ی سیاست گذاشت .
او در زمینه ی مسائل و مباحث قرآنی ، اسلام شناسی جامعه شناسی ازدید اسلامی و اقتصاد و اجتماع حکومت اسلامی آثاری از خود به جا گذاشت و از شعر و داستان هم در خدمت اندیشه هایش بهره گرفت .
ودر نهایت به اتهام رهبری فکری گروه های ارتجاعی ، توطئه و اقدام علیه امنیت ملی کشور محکوم به اعدام شد و به همراه دو نفر از همفکرانش محمد حواش و عبدالفتاح اسماعیلی به دار آویخته شد .
سید قطب بر این باور بود که زندگی اسلامی باید از نو احیا شود و یک جامعه اسلامی بر پا گردد.او اعتقاد داشت که با سیستم اسلامی کامل ترین و انسانی ترین شکل عدالت اجتماعی عملی می شود.
که تنها روش برای برآوردن نیازهای طبیعی و احساس آرامش واقعی است.
او می گوید ما خواستار زندگی بهتر، دنیای نوین و جامعه ای انسانی کامل هستیم و عدالت مطلق را در سیستم اجتماعی اسلام می بیند. او سیستم اسلامی را حامی حقوق و آزادی تمامی اندیشه های مخالف و ادیان دیگر می داند. و عقیده ، ایمان ، وجدان و درون پاک را ضامن اجرای آن می داند نه قانون خشک و بی روح و ماده و تبصره . او با استفاده از حکومتی که ازان خدا می داند به دنبال جامعه ای بود که گرسنه و تشنه نداشته باشد. او همیشه می گفت چرا گروهی می ترسند که یه رژیم اخلاقی و معنوی بر مردم حکومت کند و عدالت ، آرامش ، آزادی و مساوات تحقق بخشد و بشر را از سرگردانی نجات بخشد؟ به عقیده ی او این سیستم به کمونیسم سرخ و استعمار امپریالیسم سیاه و هر استعمار دیگری اعم از قدیم و جدید (نئو کلنیالیسم) اجازه نمی دهد که سرزمین های اسلامی باعث تزلزل و سقوط شود و این آن ها را می ترساند.
او بر این باور است که اسلام در اساس و جوهر خود ، جنبش آزادی بخشی است که نخست دل افراد و سپس اجتماعات بشری را اصلاح و آزاد می سازد و ادامه می دهد که اگر روح ناسیونالیستی و قومیت ما را وادار می کند که با استعمار کینه جو و ستمگر بجنگیم ، اگر روح سوسیالیسم از ما می خواهد که با زمین خوار و فئودالیسم تبهکار و سرمایه داری متجاوز بجنگیم ، اگر روح آزادی فرد می گوید که با طغیان و دیکتاتوری و استبداد و زورگویی به ستیز برخیزیم روح اسلام همه ی این مفاسد را تحت عنوان ظلم و ستم که وجه مشترک بین همه ی آن هاست به ما معرفی کرده و دستور می دهد همه با تمام وجود علیه آن بجنگیم .
وی می گوید ایدئولوژی اسلامی یک ایدئولوژی تجزیه ناپذیر است. یا باید همه ی اصول آن را به کار برد یا باید دم از اسلام نزد! و در جواب به سوالاتی که این فکر را مورد بازخواست قرار می دهد مانند بانوان و پارلمان ، کار و زن ، اختلاط زن و مرد و بریدن دست دزد و … می گوید این مشکلاتی که از آن سخن می گویید ناشی از حکومت جامعه ی غیر اسلامی است و با ایجاد حکومت اسلامی واقعی خواهید دید که همه ی این ها خود به خود از بین خواهد رفت . و می گوید نخست یک جامعه ی اسلامی تشکیل دهید سپس از زنان بپرسید که آیا دوست دارید به پارلمان بروید و یا در فروشگاه ها و ادارات کار کنید ؟ بی شک جواب آن ها منفی خواهد بود. بپرسید که آیا می خواهند با مردان مختلط شوند و آرایش کنند ؟ بی شک جواب آن ها منفی خواهد بود.
او می گوید در جامعه ی اسلامی دزدی نخواهد بود که دست او قطع شود . دزد محصول نظام های غیر اسلامی و غیر الهی است . آن ها محصول جامعه ای هستند که اجازه می دهند که گروهی به نام نیازمند و گرسنه وجود داشته باشند. و جامعه ی اسلامی را اینچنین تعریف می کند که جامعه ای است که خوراک ، پوشاک و مسکن هر فردی اعم از کارگر ، بیکار ، نیرومند ، ناتوان ، سالم ، مریض ، زن و مرد در آن تضمین شده است و سالانه از سود درآمد هر کسی بیست درصد برای بیت المال و اداره ی امور مردم و جامعه دریافت می کند و اگر بیشتر از آن لازم باشد بدون هیچ گونه قید و شرطی به هر مقدار که دولت اسلامی صالح برای حفظ و نگهداری استقلال میهن و اداره امور جامعه لازم داشته باشد می تواند از مردم دریافت نماید. در یک جامعه ی اسلامی هرگز دختران و زنان لخت و عور ، آرایش کرده و آماده پرسه نمی زنند.فیلم های رسوا و شرم آور و تصنیف ها موسیقی بیمار نخواهد بود. در روزنامه ها و مجلات عکس و داستان شهوی و مسائل جنسی بی پرده نخواهد بود و مشروبات الکلی قدغن می شود. و بیت و المال و دارایی عمومی وظیفه دارد برای هر کسی که می خواهد ازدواج کند کمک لازم را بنماید. او با جدایی دین و سیاست مخالف بود و می گفت پیامبر اسلام کار قیصر را به قیصر و کار خدا را به خدا واگذار ننمود . برای این که اسلام همه چیز را برای خدا می خواهد و ازآن خدا می داند. و قیصر را وقتی به رسمیت می شناسد که قانون های الهی را اجرا کند.
سید قطب مهمترین وظیفه ی حکومت اسلامی را در ساختن فرد مسلمان می داند و این که او را از پرستش غیر خدا ( اوهام ، خرافات ، افسانه ها و هوس ها و …) باز بدارد . و وجود مراکزی برای پرورش و ترب
یت اسلامی افراد را ضروری می داند و در ادامه ی این چنین می نویسند: اکنون که نظریات اسلامی از همه ی نظریات دیگری که بشریت امروز آن را می شناسد پیشرو تر و مترقی تر است چرا ما آن ها را به مردم عرضه نکنیم ؟
سید قطب می گوید جنبش و راه روش آشکاری است که کمتر کسی حقیقت ما را آن طور که هست درک می کند. راه اخوان همان راه خداست . راه پی ریزی جامعه بر اصول و پایه های اسلامی است و اخوان سراسر جهان اسلامی را که ( وطن بزرگ خودشان می دانند ) رها از هر گونه استعمار می خواهد . اخوان المسلمین خواستار حکومت اسلامی هستند یعنی اجرای قانون و شریعت اسلامی و نیازمند آن نیست که طبقه ی خاصی ( شیوخ و روحانیون ) متصدی شوند و در همه ی شئون مردم دخالت کنند و هر وقت قوانین اسلامی اجرا شد در آن روز حکومت اسلامی تشکیل شده است بدون آن که نظر خاصی به گروه مشخصی باشد. اخوان مالکیت موجود در مصر را ، در زمان فاروق ، نقد می کند و آن را نامشروع می داند. و خواهان تصفیه ی کامل یاران و همکاران فاروق می شوند و از این که دهقانان به برده ای برای ادارات دولتی تبدیل شده اند اعتراض کرده و خواستار تجدید مالکیت اراضی و محدود شدن کیفیت رابطه ی مالک و مستاجر بوده و هوادار اجرای سیستم مزارعه ی اسلامی می شوند.
اخوان خواستار روشن شدن وضع درآمد ها و از بین بردن تفاوت فاحش بین حقوق کارمندان دولتی و یا دستمزدهای کارگران هستند . و خواهان تامین وسایل حداقل زندگی شامل : خوراک کافی ، پوشاک لازم ، مسکن آسایش بخش ، درمان و تعلیم مجانی ،تضمین اجتماعی در برابر بیماری ، ناتوانی ، پیری و بیکاری می باشد . و اگر برای تامین این شرایط مالیات و زکات کافی نباشد . دولت صالح اسلامی ما زاد اموال و دارایی ثروتمندان را خواهد گرفت و در راه مصالح عمومی و نیازمندان به کار خواهد انداخت . اخوان حامی دهقانان و کشاورزان است و خواستار عضویت آنان در سندیکاها و اتحادیه های کارگری است . سید قطب می گوید اسلام در راه بسط عدالت اجتماعی مبارزه می کند همان طور که سوسیالیست ها در این راه نبرد می کنند و در میدان عدالت ملی و سیاسی نبرد می نمایند چنان که گروه های ملی در این راه به پیکار برخاسته اند و در میدان عدالت انسانی نیز می جنگند . همان طور که اخوان المسلمین می خواهند . از نظر اخوان آن ها برای رسیدن به اهدافشان فقط یک راه دارند و آن این است که برای خود پرچم واحدی برگزینند و هم گام با دیگر هم فکرانشان دور هم جمع شوند . به اعتقاد آنان دوران ناسیونالیسم منطقه ای و ناسیونالیسم وابسته به نژاد به سر رسیده است و باید در کنار دو بلوک شرق و غرب که برای یکجا بلعیدن مسلمانان آمده اند بلوک سوم اسلامی به وجود بیاید .
اسلامی که غربیهای مسیحی ( که در جنگ های صلیبی بیش از نهصد سال با مسلمانان جنگیدند ) و هم پیمانانشان در شرق میانه امروز به آن نیاز پیدا کرده اند و از آن حمایت می کنند اسلامی نیست که با استعمار و خودکامگی مبارزه می کند ، بلکه استعماری است که با کمونیسم مبارزه می کند . بنابراین غربی ها برای خاورمیانه یک اسلام غربی را لازم دارند . اخوان جهاد را کار و فداکاری برای اسلام نامید . اما بعد ها از طرف عده ای از مخالفانش مورد انتقاد قرار گرفت.اخوان امروز هم به عنوان یکی از گروه هایی که نقشی فعال در جنبش اسلامی باز ی می کند شناخته می شود.

منبع : یادداشت های یک نینزانی

هرچه می خواهد دل تنگت بگو

Advertisements

بدون پاسخ to “سيد قطب چه می گويد؟”

 1. ناجی کرد اوت 15, 2007 در 3:30 ق.ظ. #

  برای راحتی بیشتر خوانندگان این قسمت را راه اندازی کردم

  هر چند ناشیانه است

  اما بباید گفت که یکی از قابلیت های این سیستم این است که نظرها را می توان به طور کامل ارائه کرد خوانندگان عزیز می توانند تا 2000 کاراکتر را نیز استفاده کنند در حالی که در قسمت نظرات میهن بلاگ فقط قادر به وارد کردن 650 کاراکتر هستیم

  و من الله توفیق

 2. اهل سنت اوت 17, 2007 در 4:30 ب.ظ. #

  از حسن انتخاب شما و همكاري شما برادر بزرگوار در را دعوت اسلامي ممنونم و از خداوند منان خواستار توفيق روزافزون براي شما برادر گرامي هستم

 3. شریف اوت 17, 2007 در 4:30 ب.ظ. #

  برادر عزيز سلام از اين كه به ما سر زديد خوشحالم مطالب خوبي داري اميدوارم كه موفق باشي من لينك شمارا در وبلاگم قرار دادم ما را ازدعاي خير بي نصيب نفرمائيد

 4. هدایت اوت 17, 2007 در 4:30 ب.ظ. #

  السلام عليكم

  مطالب تان را بيشتر مطالعه خواهم كرد و ان شاءالله با هم تبادل نظر خواهيم داشت.

 5. ناجی کرد در پاسخ به مدیر وبلاگ اهل سنت اوت 17, 2007 در 4:31 ب.ظ. #

  جناب آقاي مدير وبلاگ مناظره كننده!
  از آن جا كه شما دوست عزيز ماييد و شما را از ته قلب دوست داريم علي رقم ميل باطني ام اين خواسته ي شما را به ديده ي منت مي پذيرم
  اميدورام نظرتان در رابطه با وبلاگ اين حقير را فراموش نكنيد و عاجزانه از شما و خانم هدايت طلب ياري در جهت كامل كرد وبلاگ را دارم
  با تشكر

 6. ناجی کرد در پاسخ به مدیر وبلاگ اهل سنت اوت 17, 2007 در 4:31 ب.ظ. #

  باعث افتخار بنده است .

 7. کاروان نیکان اوت 17, 2007 در 4:31 ب.ظ. #

  سلام
  از اينكه لطف كرديد و لينكتان را به اين مجموعه اضافه كرديد ممنونم
  لينك شما اضافه شد

 8. ناجی کرد در پاسخ به كاروان نيكان اوت 17, 2007 در 4:32 ب.ظ. #

  وظيفه اي بود كه ادا شد . از شما هم ممنونم

 9. مدير وبلاگ مناظره اوت 17, 2007 در 4:32 ب.ظ. #

  سلام برادر بزرگوار بنده مدير وبلاگ مناظره هستم از همكاري شما كمال تشكر را دارم
  اي كاش زود تر از اينها شما را پيدا مي كرديم
  ما از دي ماه 85 اين مناظره را شروع كرديم اوايل در ميهن بلاگ بود حالا به بلاگفا منتقل كرديم

 10. ناجی کرد اوت 17, 2007 در 4:32 ب.ظ. #

  برادر عزيز جناب مدير وبلاگ مناظره
  از شما خواسته اي داشتم كه آن را چندين بار در وبلاگتان عرض كرده بودم اما به نظر متوجه نشده ايد
  به هر حال از شما خواستارم وبلاگي با عنوان دفاع از اسلام احداث كنيم ( كه شما مدير آن بوده و من يا برادران ديگر كه خود صلاح مي دانيد از اعضاي آن باشبم)
  چرا؟
  براي دفاع از اسلام در مقابل سخنان كفر آميز آن سايت كافر(www.notobs.com) كه حتي تا آن جا پيش رفته كه چندين سوره ي ساختگي آورده اند و…. چون خود بنده قادر به پاسخ گويي به تمام مسائل آن ها را ندارم
  خواهشمندم سريعا جواب را به بنده ارائه دهيد كه در صورت پذيرش بر سر اين برادرت منت بزرگي نهاده ايد

 11. هدایت اوت 17, 2007 در 4:33 ب.ظ. #

  السلام عليكم

  برادر گرامى

  مدير وبلاگ مناظره من نيستم.

  وبلاگ من معناى توحيد نام دارد.

  در هر حال از پيشنهادتان راجع به تشكيل يه وبلاگ گروهى بر عليه دشمنان اسلام و قرآن بسيار خوشحال شدم و جزاكم الله خيراَ

  آيا مى خواهيد بنده آغاز كننده باشم و نام آنرا نيز انتخاب كنم ؟

 12. عبدالله اوت 17, 2007 در 4:33 ب.ظ. #

  براي اعتراض به فتواي منافقانه تعدادي از شيوخ وهابي به اين آدرس

  http://www.al-islam.com/askq.asp نظر بده

 13. ناجی کرد به عبدالله اوت 17, 2007 در 4:33 ب.ظ. #

  آقاي عبدالله

  بنده از آن سايت ديدن كردم

  اما چند مشكل وجود داشت:

  يكي اين كه به نظر زبان آن ها عربي است

  دوم اين كه ويندوز بنده مطالب آن سايت را نمي خواند به نحوي كه در حالت عادي به صورت (ÇáÍãÏ ááå æÍÏå æÇáÕáÇÉ æÇáÓáÇã Úáì ãä áÇ äÈí ÈÚÏå ¡ ÃãÇ ÈÚÏ
  و در حالت Unicode به صورت (���� ����� ��� ����� �� � ���� ��� � � ������������� � ��������������� ����� ) نمايش داده مي شود

 14. ناجی کرد به عبدالله اوت 17, 2007 در 4:33 ب.ظ. #

  در ضمن بايد ابتدا مطالعه كنم كه فتواي منافقانه(؟)(تعبيري جديد!) آنان چه بوده
  شايد آنان فتوا داده باشند كه زيارت قبور حرام است . من هم كه نمي شود بگويم كه آنان اشتباه مي گويند

  اگر فتاواي آنان تكفير هر شخص گروه جريان مذهب و آيين باشد در اين صورت بنده نظرم را اعلام مي كنم

  و من الله توفيق

 15. ناجی کرد به عبدالله اوت 17, 2007 در 4:34 ب.ظ. #

  اين كار را حتما خواهم كرد لذا از شما نيز خواهشمند ام به وبلاگ رد افشا (www.radefsha.blogfa.com) تشريف فرما شده و نظرات خود را در رابطه با مطالبي كه در رد شبهات يك سايت كافر در اين وبلاگ قرار داده مي شود اعلام كنيد
  با تشكر

 16. یار علی اوت 17, 2007 در 4:34 ب.ظ. #

  السلام عليكم برادر خوب

  از لطفتون ممنون حسابى تعريفمون كردين مى ترسم باورم بشه !

  البته برادر خوب ، طنز دو حسن و خبى داره :

  يكى اينكه آدم حرف و عقيده ش رو به زبون ساده ى خلق خدا مى گه و طوريه كه راحت تو دل و عقل هر كى مر نشينه.

  دوم اينكه آدم خودش احساس راحتى مى كنه يعنى لازم نيست دنبال حرفهاى قلمبه سلمبه بره و اعصاب و عقلشو داغون كنه !

  خلاصه هر آنچه از دل خيزد بر دل نشيند !

  اين ماييم خدا را شكر كه تا حالا هم با همه ى خلق خدا خوب بوديم .

  اينكه ضمير جمع بكار مى گيريم بخاطر اينكه من تو خونه مون تنها فرد اينجورى نيستم و همه با نمكن !

  منتها اونا مث من كارى به كار اين دين و اون مذهب ندارن و مى گن به ما ربطى نداره

 17. ناجی کرد به یار علی اوت 17, 2007 در 4:34 ب.ظ. #

  شما بزرگواريد

  در ضمن بسيار خوشحال شدم كه شما نيز به جمع ما در وبلاگ رد افشا پيوستيد

 18. یار علی به ناجی آقا اوت 17, 2007 در 4:35 ب.ظ. #

  باشه من هم شما را لينك كردم و از خانم هدايت هم خواستم منو تو وبلاگ افشا راه بدن.

  خدا يارى كنه كار خوبى با هم شروع مى كنيم .

 19. ابوبکر دسامبر 2, 2007 در 1:25 ب.ظ. #

  با سلام . متاسفانه مطالب عنوان شده در این بخش ‘ با عنوان آن یعنی سید قطب چه می گوید؟ تناسبی ندارد. البته از این طریق نیز قطعا نمی توان بزرگوارانی مانند شهید سید قطب را شناخت‘ بلکه با ید در حد امکان به منابعی مانند برادر آن شهید‘ محمد قطب و آثار ایشان‘ و یا در دیار خودمان کردستان به آثار مرحوم کاک احمد مفتی زاده مراجعه کرد. اما به هر حال عدم ارتباط عنوان این بخش با مطالب اظهار نظر کنندگان ‘ ایرادی است که کاملا به چشم می خورد.

 20. محمد ژوئن 6, 2010 در 5:55 ب.ظ. #

  نسبت دادن اخوان المسلمین فعلی در تمامی کشورهای جهان به شهید سید قطب و سایر بنیانگزاران آن, شبیه نسبت دادن حسن امینی, شما و سایر همراهانتان به داعی و غریب بزرگ زمان : شهید کاکه احمد مفتی زاده می باشد! با این تفاوت که چنین به نظر می رسد که متاسفانه جز عده ای بسار معدود از جمله محمد قطب, راه بنیانگزاران اخوان المسلمین را با وفاداری و صداقت و بصیرت ادامه نمی دهد, ولی خوشبختانه راه و مسیر فکری کاکه احمد را عده کثیری از شاگردان اولیه و همچنین هم مسیران تازه و جوان ادامه می دهند !

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: